જાહેરાત

3 Jul 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે વાવાઝોડા દરમ્યાન પડેલી કેરીના બીલો ફળ વિભાગ માંથી મેળવી લેવા.

29 Jun 21

સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતી કાલે તા.૩૦/૦૬ ૨૦૨૧ ને બુધવારે સંસ્થાનું તમામ કામકાજ સવારે ૮=૦૦ થી ૧૨=૦૦ અને બપોરે ૨=૦૦ થી 3=3૦ સુધી જ ચાલશે.

29 Jun 21

સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતી કાલે તા.૩૦/૦૬ ૨૦૨૧ ને બુધવારે સંસ્થાનું તમામ કામકાજ સવારે ૮=૦૦ થી ૧૨=૦૦ અને બપોરે ૨=૦૦ થી ૪=૦૦ સુધી જ ચાલશે.

10 Jun 21

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને તા.૧૨/૦૬/૨૧ ને શનિવાર તેમજ ૧૩/૦૬/૨૧ ને રવિવારના રોજ ચીકુનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે.તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૧ ને સોમવારથી અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ સોમવાર,મંગળવાર તેમજ બુધવારે ચીકુ લેવામાં આવશે. ચીકુ તોલનો સમય બપોરે ૨=૦૦ થી ૫=૦૦ નો રહેશે. ચીકુ ફરજીયાત ધોઈને લાવવાના રહેશે.

2 Jun 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧ ને શનિવારે કેરીનું છેલ્લું તોલ રાખેલ છે. સાંજે ૪=૦૦ વાગ્યા સુધીમાં કેરી તોલ ઉપર લાવવાની રહેશે. આ અંગે કોઈ મુશ્કેલી હોય તો વ્યવસ્થાપકો નો સંપર્ક કરવો.

29 May 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૧ ને રવિવાર માટેની કેરીની નોંધ આજે બપોરે ૧ વાગ્યા પછી ફળ વિભાગમાં આપી શકાશે.

29 May 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૧ ને રવિવાર થી કેરીનું કામકાજ રેગ્યુલર ચાલશે. કેરી તોલનો સમય બપોરે ૧=૦૦ થી ૫=૦૦ નો રહેશે. નોંધ વગરની કેરી તોલવામાં આવશે નહિ. જે જાતની કેરીની નોંધ આપો તેજ જાતની કેરી લાવવાની રહેશે. કેરી નોંધનો પાસ ફરજીયાત લાવવાનો રહેશે. સરકારશ્રી એ સુચવેલા કોરોના વાયરસ અંગેના કાયદાનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે જેમકે મો ઉપર માસ્ક બાંધવું, સોસીયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રાખવું.

24 May 21

કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૧ ને બુધવાર તેમજ ૨૭/૦૫/૨૦૨૧ ને ગુરુવારના રોજ ટોટાપૂરી ,દશેરી,લંગડો,રાજાપુરી કેરીનું તોલ રાખેલ છે. કેરીની નોંધ ફરજીયાત આપવાની રહેશે. નોંધ વગરની કેરી લેવામાં આવશે નહિ. કેરી તોલનો સમય બપોરે ૧:૦૦ થી સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશે.

24 May 21

ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતીકાલ તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૧ ને મંગળવારના રોજ ચીકુનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે.

22 May 21

ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતીકાલ થી ચીકુ ધોયા વગરના ઘોરી ને લાવવાના રહેશે.

22 May 21

તા.૨૫.૦૫.૨૦૨૧ ને મંગળવારના રોજ ફક્ત કેસર કેરીનું તોલ રાખવામાં આવેલ છે. કેરીની નોંધ ફરજીયાત ફળ વિભાગમાં આપવાની રહેશે. કેરી તોલનો સમય બપોર ૧:૦૦ થી સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશે.

22 May 21

આવતીકાલે તા.૨૩.૦૫.૨૦૨૧ ને રવિવાર તેમજ ૨૪.૦૫.૨૦૨૧ ને સોમવારના રોજ દશેરી,રાજપુરી,ટોટાપુરી, લંગડો કેરીનું તોલ રાખેલ છે. કેરીની નોંધ ફરજીયાત ફળ વિભાગમાં આપવાની રહેશે. નોંધ વગરની કેરી લેવામાં આવશે નહીં. કેરી તોલનો સમય બપોરે ૧:૦૦ થી ૫:૦૦ નો રહેશે.

19 May 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતીકાલ તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ ને ગુરુવારથી બીજી સુચના ન મળે ત્યાં સુધી કેરીનું કામકાજ બંધ રેહશે.

18 May 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતીકાલે ૧૯/૦૫/૨૦૨૧ ને બુધવારે પણ પડેલી કેરી લેવામાં આવશે.

18 May 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૧૯/૦૫ ૨૦૨૧ ને બુધવાર તેમજ તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ ને ગુરુવારના રોજ કેરીનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે. તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૧ ને બુધવાર માટે નોંધ આપેલ કેરી તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧ ને શુક્રવારે લાવવાની રહેશે.

18 May 21

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આજરોજ આવેલ વાવાઝોડા માં પડેલ કેરી જાતવાર ધોઈને તથા ફૂટિયા અલગ લઈ બપોરે ૨:૩૦ પછી મંડળમાં તોલ ઉપર લાવવા વિનંતી છે.