ગડત વિભાગ વિવિધ કાર્યકારી સહકારી ખેડૂત મંડળ લિ., ગડત

મુ.પો. ગડત.
તાલુકોઃ ગણદેવી, જીલ્લોઃ નવસારી,
ગુજરાત, ભારત. પીન-૩૯૬ ૩૫૦.

ફોનઃ 0૨૬૩૪ – ૨૬૬૩૧૦ / ૨૬૬૬૦૬ / ૨૬૬૪૨૭

મોબાઈલ: ૯૪૨૭૧૧૨૧૬૭ / ૯૩૭૪૧૦૪૧૪૧

વેબસાઈટઃ http://gkmgadat.com

ઈ-મેઈલઃ gkm.gadat@yahoo.com


ઈન્ટરકોમ નંબરઃ

મંડળના જુદાજુદા વિભાગો તથા ભંડારો ઉપર સીધી વાત કરવા માટે ૨૬૬૩૧૦, ૨૬૬૬૦૬, ૨૬૬૪૨૭ માંથી કોઇપણ નંબર ડાયલ કરો. વેલકમ મેસેજ સાંભળ્યા પછી નીચે આપેલ એક્ષટેંશન નંબર ડાયલ કરવાથી સીધી વાત થઇ શકે.

મુખ્ય ઓફિસ૨૦૧/૨૦૨
મુખ્ય ઓફિસ-૨(પેમેંટ વિભાગ)૨૦૪
મુખ્ય ઓફિસ-૨(એકાઉંટ વિભાગ)૨૦૩/૨૦૫
મુખ્ય ગોડાઉન(અનાજ વિભાગ)૨૦૬/૨૦૭
ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર/કાપડ વિભાગ૨૦૮
ફસ્ટફુડ કોર્નર૨૦૯
વોચમેન૨૧૦
ખાતર વિભાગ૨૧૧/૨૧૨
ઇચ્છાપોર ભંડાર૩૦૫
સાલેજ ભંડાર૩૦૬
પેટ્રોલ પંપ૨૧૩
ફળ વિભાગ૨૧૪/૨૧૫
ખેડૂત કક્ષ૨૧૬
બોર્ડ રૂમ૨૧૭
ગડત ભંડાર૩૦૧
વેગામ ભંડાર૩૦૨
વેગામ – ૨ ખાતર૩૦૩
પીંજરા ભંડાર૩૦૪
સોનવાડી ભંડાર૩૦૭
ખખવાડા ભંડાર૩૦૮