• અનાજ દળવાની ઘંટી.
  • ઝેરોક્ષ.
  • ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિસિટીના બિલના ભરણા માટેની સુવિધા.
  • વે બ્રિજ.
  • તહેવારોમાં જુદી જુદી જાતની મીઠાઈ જાતે બનાવી વેચાણ કરવું.
  • લગ્ન વગેરે પ્રસંગો માટે બ્રાહ્મણ/રસોઈયાની યાદી મુજબનું સીધુ સમાન પહોચાડવું.