જાહેરાત

11 May 20

ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૧૩/૫/૨૦ ને બુધવારના રોજ આપના થી જેટલા ચીકુ લાવી શકાતા હોય તેની નોંધ આવતી કાલે ૧૨/૫/૨૦ ને મંગળવારે બપોરે ૧૨.૦૦ સુધીમાં ફળ વિભાગમાં ફરજીયાત આપવાની રહેશે. ચીકુ ધોઈને લાવવાના રહેશે.તોલનો સમય બપોરે ૧ થી ૪ . નોંધ વગરના ચીકુ લેવામાં આવશે નહિ. ચીકુ તોકાવા આવો ત્યારે નોંધ નો પાસ અવશ્ય સાથે લાવવો.

9 May 20

ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૦ ને સોમવાર માટે ૧૦ મણ કરતાં જેટલા વધારે લવાય તેટલા ચીકુ લાવી શકશે. ચીકુ ફરજીયાત ધોઈને લાવવાના રહેશે. તોલ નો સમય બપોરે ૧ થી ૪ નો રહેશે.

9 May 20

ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૦ ને સોમવારના રોજ દરેક કુટુંબદીઠ ૧૦ મણ ચીકુ લાવવાના રહેશે.ચીકુની નોંધ ૦૯/૦૫/૨૦૨૦ ને શનિવારે સાંજે ૬=૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ફળવિભાગમાં ફરજીયાત આપવાની રહેશે.ચીકુ ધોઈને લાવવાના રહેશે. તોલનો સમય બપોરે ૧=૦૦ થી ૪=૦૦ નો રહેશે. ચીકુ તોકવવા આવો ત્યારે નોંધનો પાસ અવશ્ય લાવવો. નોંધ વગરના ચીકુ લેવામાં આવશે નહિ.

7 May 20

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ દરેક કુટુંબદીઠ ૧૦ મણ ચીકુ લાવવાના રહેશે.ચીકુની નોંધ ૦૮/૦૫/૨૦૨૦ ને શુક્રવારે બપોરે ૧૨=૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ફળવિભાગમાં ફરજીયાત આપવાની રહેશે.ચીકુ ધોઈને લાવવાના રહેશે. તોલનો સમય બપોરે ૧=૦૦ થી ૪=૦૦ નો રહેશે. ચીકુ તોકવવા આવો ત્યારે નોંધનો પાસ અવશ્ય લાવવો. નોંધ વગરના ચીકુ લેવામાં આવશે નહિ.

4 May 20

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૦ ને બુધવારના રોજ દરેક કુટુંબદીઠ ૭ (સાત) મણ ચીકુ લાવવાના રહેશે.ચીકુની નોંધ ૦૫/૦૫/૨૦૨૦ ને મંગળવારે સાંજે ૪=૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ફળવિભાગમાં ફરજીયાત આપવાની રહેશે.ચીકુ ધોઈને લાવવાના રહેશે. ચીકુ તોલનો સમય બપોરે ૧=૦૦ થી ૪=૦૦ નો રહેશે. ચીકુ તોકવવા આવો ત્યારે નોંધનો પાસ અવશ્ય લાવવો. નોંધ વગરના ચીકુ લેવામાં આવશે નહિ.

1 May 20

કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે કેરીની સીઝનનું મૂહર્ત તોલ તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૦ ને શનિવારે સવારે ૯ થી ૧૨ થનાર હોય જે કોઈ સભાસદો પાસે પરિપક્વ સબજા કેરી હોય તેમણે તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૦ ને બુધવાર સાંજ સુધીમાં ફરજીયાત ફળ વિભાગમાં નોંધ આપી મૂહર્ત તોલના દિવસે લાવવા વિનંતી.

30 Apr 20

બન્ને દિવસો તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૦ અને તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ચીકુ લાવવા માટે ચીકુની નોંધ ફરજીયાત આપવાની રહેશે. અને નોંધનો પાસ મેળવી ચીકુ તોકાવા આવો ત્યારે ફરજીયાત પાસ સાથે લાવવાનો રહેશે. નોંધ વગરના ચીકુ લેવામાં આવશે નહિ.

30 Apr 20

આથી ખખવાડા, સોનવાડી, સાલેજ તેમજ ઇચ્છાપોર ગામના ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦ ને સોમવારના રોજ કુટુંબ દીઠ ૩(ત્રણ) મણ ચીકુ લાવવાના રહેશે. ચીકુની નોંધ તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ ફળ વિભાગમાં આપવાની રહેશે. ચીકુ ફરજીયાત વ્યવસ્થિત ધોઈ ને લાવવાના રહેશે. ચીકુ તોલનો સમય બપોરે ૨=૦ થી ૪=૦૦ નો રહેશે. ચીકુ લઈને આવો ત્યારે સરકારશ્રીએ જણાવેલ નિયમો જેમકે મોઢા ઉપર માસ્ક બાંધવું, સોસીયલ ડિસ્ટન્સ નું ફરજીયાત પણે પાલન કરવાનું રહેશે. જેની સર્વેએ ગંભીરતાથી નોંધ લેવી. “ઘરે રહો સુરક્ષિત”

30 Apr 20

આથી ગડત, માણેકપોર, વેગામ, પીંજરા ગામના ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ કુટુંબ દીઠ ૩(ત્રણ) મણ ચીકુ લાવવાના રહેશે. ચીકુની નોંધ ૦૧/૦૫/૨૦૨૦ ને શુક્રવારના રોજ ફળ વિભાગમાં આપવાની રહેશે. ચીકુ ફરજીયાત વ્યવસ્થિત ધોઈ ને લાવવાના રહેશે. ચીકુ તોલનો સમય બપોરે ૨=૦ થી ૪=૦૦ નો રહેશે. ચીકુ લઈને આવો ત્યારે સરકારશ્રીએ જણાવેલ નિયમો જેમકે મોઢા ઉપર માસ્ક બાંધવું, સોસીયલ ડિસ્ટન્સ નું ફરજીયાત પણે પાલન કરવાનું રહેશે. જેની સર્વેએ ગંભીરતાથી નોંધ લેવી. “ઘરે રહો સુરક્ષિત”

24 Apr 20

આથી સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે હવે પછી મંડળમાં શાકભાજી અઠવાડિયામાં ચાર દિવસ સોમવાર,બુધવાર,ગુરુવાર તથા શનિવારના રોજ જ આવશે. સમય સવારે ૮=૩૦ થી ૧૨=૦૦. “ઘરે રહો સુરક્ષિત રહો.”

21 Apr 20

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતી કાલે તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૦ ને બુધવારના રોજ મંડળમાં ચીકુ લેવામાં આવશે. ચીકુ દરેક કુટુંબ દીઠ ફક્ત ૩(ત્રણ) મણ જ લેવામાં આવશે. ચીકુની નોંધ ફરજીયાત ફળ વિભાગમાં આપવાની રહેશે.ચીકુ તોલ અંગેના નિયમોનું ચુસ્ત પણે પાલન કરવાનું રહેશે.

14 Apr 20

આવતીકાલ તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦ ને બુધવારથી તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૦ ને સોમવાર સુધી મંડળનું તમામ કામકાજ સવારે ૮=૦૦ થી બપોરે ૧૨=૦૦ વાગ્યા સુધીજ ચાલશે જેની સર્વેને નોંધ લેવા વિનંતી. અને જરૂરિયાત વગર ઘરની બહાર ન નીકળશો એવી નમ્ર વિનંતી.

26 Mar 20

આથી તમામ સભાસદો ને જણાવવાનું કે આવતીકાલ તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૦ ને શુક્રવારથી મંડળમાં નાણાંની લેવડ-દેવડ સવારે ૮=૦૦ થી બપોરે ૧૨=૦૦ વાગ્યા સુધીજ કરવામાં આવશે જેની નોંધ લેવા વિનંતી.

25 Mar 20

આથી તમામ સભસદો ને જણાવવાનું કે આવતી કાલે ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર થી દરરોજ બીલીમોરા APMC સાથે ગોઠવણ થયાં મુજબ APMC માંથી વેપારી સવારે ૯:૩૦ કલાકે મંડળમાં આવી શાકભાજી વેચનાર છે. તો આ સેવા નો લાભ આપણે સૌ શિસ્ત માં રહી મેળવીએ એવી વિનંતી.

25 Mar 20

આથી દરેક સભાસદો ને જણાવવાનું કે આવતીકાલથી ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ ને ગુરુવારથી મંડળના અનાજ ભંડારો તેમજ અન્ય કામકાજ (ચીકુ સિવાય)રાબેતા મુજબ ચાલશે. તમને જરૂરિયાત ની રોજબરોજની ચીજવસ્તુઓ ખરીદવા સિવાય ઘરની બહાર નીકળવું નહીં. અને ભંડારો કે અન્ય વિભાગોમાં ટોળા સ્વરૂપે એકત્રિત થવું નહીં. તેની ખાસ કાળજી રાખવા વિનંતી છે સાથે કર્મકચારી ઓને સહકાર આપવા વિનંતી છે.

24 Mar 20

આથી તમામ સભાસદોને જણાવવાનું કે હાલની પરિસ્થિતિ ને ધ્યાનમાં રાખીને આવતીકાલથી એટલેકે તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૦ ને બુધવારથી મંડળનું તમામ કામકાજ (ભંડાર સહીત) બીજી સુચના ન મળે ત્યાં સુધી બંધ રહેશે. ફક્ત ફાસ્ટફૂડ વિભાગ સવારે ૧૦=૦૦ વાગ્યા સુધી દૂધ,છાસ ના વિતરણ માટે ખુલ્લું રહેશે. દરેક ગામના લોકોએ સવારે ગડત મંડળના ફાસ્ટફૂડ ઉપર આવી પોતાની જરૂરિયાત નું દૂધ,છાસ મેળવી લેવા વિનંતી છે. આ પરિસ્થિતિમાં આ સૌ સહકાર આપશો એવી વિનંતી. તથા જરૂરિયાત વગર ઘરની બહાર નીકળશો નહિ. આભાર………