જાહેરાત

13 Jul 19

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદો ને જણાવવાનું કે ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ સુધી ચીકુ નું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે જેની નોંધ લેવી.

19 Jun 19

આથી સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે નીલમ તથા બાકી રહેલી કેરીનું તોલ તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૯ ને સોમવારે રાખેલ છે. તોલ નો સમય બપોરે ૧=૦૦ થી સાજે ૫=૦૦ સુધીનો રહેશે.કેરીની નોંધ ફળ વિભાગમાં બે દિવસ પહેલાં આપવાની રહેશે.

17 Jun 19

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે હવેથી અઠવાડિયામાં ત્રણ જ દિવસ સોમવાર ,મંગળવાર , તથા બુધવારના રોજ ચીકુનું કામકાજ ચાલશે જેની સર્વે સભાસદોએ નોંધ લેવી.

10 May 19

આથી કેરી ઉત્પાદક સભાસદો ને જણાવવાનું કે કેરી તોલનું મહુર્ત તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૯ ને બુધવારે રાખવામાં આવેલ છે. – કેરી પરિપક્વ લાવવાની રહેશે. – કેરીની નોંધ ફળ વિભાગમાં તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૯ ને સોમવાર સુધીમાં આપવાની રહેશે. – કેરી તોલનો સમય સવારે ૯=૦૦ થી ૧૧=૦૦ કલાક

1 Mar 19

તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯ ને ગુરવાર ના રોજ ચીકુ વિભાગનું કામકાજ બંધ રહેશે.

1 Mar 19

તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ ને સોમવાર તથા તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ને મંગળવાર ના રોજ ચીકુ વિભાગનું કામકાજ બંધ રહેશે. ૧૬/૦૧/૨૦૧૯ થી ચીકુ વિભાગ નું કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલશે.