આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે હવેથી અઠવાડિયામાં ત્રણ જ દિવસ સોમવાર ,મંગળવાર , તથા બુધવારના રોજ ચીકુનું કામકાજ ચાલશે જેની સર્વે સભાસદોએ નોંધ લેવી.

Jun 17, 2019

આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે હવેથી અઠવાડિયામાં ત્રણ જ દિવસ સોમવાર ,મંગળવાર , તથા બુધવારના રોજ ચીકુનું કામકાજ ચાલશે જેની સર્વે સભાસદોએ નોંધ લેવી.