આથી સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે નીલમ તથા બાકી રહેલી કેરીનું તોલ તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૯ ને સોમવારે રાખેલ છે. તોલ નો સમય બપોરે ૧=૦૦ થી સાજે ૫=૦૦ સુધીનો રહેશે.કેરીની નોંધ ફળ વિભાગમાં બે દિવસ પહેલાં આપવાની રહેશે.

Jun 19, 2019