આથી સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે ચીકુ નું કામકાજ અઠવાડિયામાં ૪ દિવસ સોમ,મંગળ,બુધ તેમજ ગુરુવારે પણ ચાલુ રહેશે.

Aug 20, 2019