આથી તમામ સભાસદોને જણાવવાનું કે સરકારશ્રીના નવા આદેશ મુજબ નેશનલ હાઇવે ઉપર અવરજવર કરતી વખતે ટોલટેક્ષ ભરવા માટે ફાસ્ટટેગ લગાડવું ફરજીયાત છે. તો જે સભાસદ ફાસ્ટટેગ કઢાવવા માંગતા હોય તેઓ એ નીચેના ડોક્યુમેન્ટ સાથે તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૯ ને બુધવારે સવારે ૧૦=૦૦ થી સાજે ૬=૦૦ દરમ્યાન મંડળની મુખ્યઓફિસે હાજર રહેવા વિનંતી છે. ફાસ્ટટેગ માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ: • ૧ ફોટો • આધાર કાર્ડ (ઓરીજનલ અને ઝેરક્ષ) • બેંક પાસબુક (ઓરીજનલ અને ઝેરક્ષ) • આર.સી. બુક (ઓરીજનલ અને ઝેરક્ષ) • ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ (ઓરીજનલ અને ઝેરક્ષ) •

Dec 2, 2019