આવતી કાલે તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ને ગુરુવારના રોજ ચીકુનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે. તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ મુખ્યઓફિસે તપાસ કરી ચીકુ પાડવા.

Mar 18, 2020