આવતી કાલે તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ચીકુનું કામકાજ ચાલુ રહેશે. તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર અને ત્યાર પછી પણ રોજે રોજ મુખ્ય ઓફિસે તપાસ કરી ચીકુ પાડવા.

Mar 20, 2020