આથી તમામ સભાસદોને જણાવવાનું કે હાલની પરિસ્થિતિ ને ધ્યાનમાં રાખીને આવતીકાલથી એટલેકે તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૦ ને બુધવારથી મંડળનું તમામ કામકાજ (ભંડાર સહીત) બીજી સુચના ન મળે ત્યાં સુધી બંધ રહેશે. ફક્ત ફાસ્ટફૂડ વિભાગ સવારે ૧૦=૦૦ વાગ્યા સુધી દૂધ,છાસ ના વિતરણ માટે ખુલ્લું રહેશે. દરેક ગામના લોકોએ સવારે ગડત મંડળના ફાસ્ટફૂડ ઉપર આવી પોતાની જરૂરિયાત નું દૂધ,છાસ મેળવી લેવા વિનંતી છે. આ પરિસ્થિતિમાં આ સૌ સહકાર આપશો એવી વિનંતી. તથા જરૂરિયાત વગર ઘરની બહાર નીકળશો નહિ. આભાર………

Mar 24, 2020