આથી તમામ સભસદો ને જણાવવાનું કે આવતી કાલે ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર થી દરરોજ બીલીમોરા APMC સાથે ગોઠવણ થયાં મુજબ APMC માંથી વેપારી સવારે ૯:૩૦ કલાકે મંડળમાં આવી શાકભાજી વેચનાર છે. તો આ સેવા નો લાભ આપણે સૌ શિસ્ત માં રહી મેળવીએ એવી વિનંતી.

Mar 25, 2020