આવતીકાલ તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦ ને બુધવારથી તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૦ ને સોમવાર સુધી મંડળનું તમામ કામકાજ સવારે ૮=૦૦ થી બપોરે ૧૨=૦૦ વાગ્યા સુધીજ ચાલશે જેની સર્વેને નોંધ લેવા વિનંતી. અને જરૂરિયાત વગર ઘરની બહાર ન નીકળશો એવી નમ્ર વિનંતી.

Apr 14, 2020