આથી ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે આવતી કાલે તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૦ ને બુધવારના રોજ મંડળમાં ચીકુ લેવામાં આવશે. ચીકુ દરેક કુટુંબ દીઠ ફક્ત ૩(ત્રણ) મણ જ લેવામાં આવશે. ચીકુની નોંધ ફરજીયાત ફળ વિભાગમાં આપવાની રહેશે.ચીકુ તોલ અંગેના નિયમોનું ચુસ્ત પણે પાલન કરવાનું રહેશે.

Apr 21, 2020