આથી સર્વે સભાસદોને જણાવવાનું કે હવે પછી મંડળમાં શાકભાજી અઠવાડિયામાં ચાર દિવસ સોમવાર,બુધવાર,ગુરુવાર તથા શનિવારના રોજ જ આવશે. સમય સવારે ૮=૩૦ થી ૧૨=૦૦. “ઘરે રહો સુરક્ષિત રહો.”

Apr 24, 2020