બન્ને દિવસો તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૦ અને તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ચીકુ લાવવા માટે ચીકુની નોંધ ફરજીયાત આપવાની રહેશે. અને નોંધનો પાસ મેળવી ચીકુ તોકાવા આવો ત્યારે ફરજીયાત પાસ સાથે લાવવાનો રહેશે. નોંધ વગરના ચીકુ લેવામાં આવશે નહિ.

Apr 30, 2020