આથી ચીકુ તેમજ કેરી ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર તેમજ ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ને શુક્રવારના રોજ ફળ વિભાગનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે.

May 25, 2020