આથી કેરી તથા ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનું કે તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ ફળ વિભાગનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે.

May 27, 2020