તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ ને સોમવાર તથા તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ને મંગળવાર ના રોજ ચીકુ વિભાગનું કામકાજ બંધ રહેશે. ૧૬/૦૧/૨૦૧૯ થી ચીકુ વિભાગ નું કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલશે.

Mar 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *